Možnosti štúdia na Cirkevnej SOŠ sv. Terézie z Lisieux

V prvom školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť prvý ročník v štyroch odboroch. Kladieme dôraz na kvalitu vzdelávania. Chceme, aby sa aj cirkevná škola v Bánovciach nad Bebravou pridala k ostatným cirkevným školám na Slovensku, ktoré dlhodobo prinášajú výborné výsledky v oblasti vzdelávania mládeže. Našou túžbou je vyučovať žiakov zaujímavým a inšpiratívnym spôsobom. Chceme, aby z nich vyrástli samostatní, vzdelaní ľudia, ktorí sa úspešne uplatnia na trhu práce. Chceme ich vychovávať v duchu kresťanskej morálky, budovať vzťahy, priateľstvá a sociálne väzby, aby rovnako úspešne viedli aj svoj osobný a rodinný život.

Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky prijatia na štúdium

Dúfame, že vás ponúkané odbory zaujmú a rozhodnete sa pre štúdium na našej škole.

Študijné odbory

#

Sociálno-výchovný pracovník

Po úspešnom ukončení štúdia v odbore sociálno výchovný pracovník nájde absolvent uplatnenie v pracovných pozíciách ako administratívny pracovník v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, v školských zariadeniach a kluboch detí, alebo pracovník v centrách voľného času. Môže pôsobiť aj ako súkromný podnikateľ na poli poskytovania starostlivosti a sociálnych služieb. Uplatnenie nájde tiež ako zamestnanec na obecných, okresných, mestských a krajských úradoch, či úradoch práce.

Dĺžka štúdia:4 roky
Ukončenie štúdia:Maturitná skúška, maturitné vysvedčenie
Podmienky prijatia: Prijímacia skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a biológia


#

Výchovno - opatrovateľská činnosť

Absolvent odboru výchovno-opatrovateľská činnosť sa uplatní na pracovných pozíciách ako vychovávateľ, opatrovateľ v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, vychovávateľ v školskom klube detí, pracovník v centrách voľného času, súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, mládež, dospelých a seniorov, kvalifikovaný opatrovateľ alebo au-pair doma i v zahraničí.

Dĺžka štúdia:4 roky
Ukončenie štúdia:Maturitná skúška, maturitné vysvedčenie
Podmienky prijatia: Prijímacia skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a biológia


#

Operátor odevnej výroby

Po ukončení štúdia sa absolvent uplatní v pracovných činnostiach odevnej výroby priemyselného i zákazkového charakteru. Toto vzdelanie mu dáva možnosť samostatného rozhodovania sa pri riešení úloh a využitie vlastnej tvorivosti. Je schopný samostatne pracovať vo výrobe odevov, v technickej príprave výroby, pri organizovaní a riadení odevnej výroby v podnikoch i súkromných firmách a v obchodnej sfére. Absolvent získava vedomosti zo základov účtovníctva v súkromnom podnikaní fyzických i právnických osôb.

Dĺžka štúdia:4 roky
Ukončenie štúdia:Maturitná skúška, maturitné vysvedčenie
Podmienky prijatia:Neuvedené


Učebný odbor

#

Biochemik - mliekarská výroba

Absolvent nájde uplatnenie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkov, ich expedícií a ďalších službách a môže sa uplatniť aj v samostatnom podnikaní pri spracovaní mlieka, výrobe mliečnych výrobkov, masla, syrov, tvarohu či jogurtov.

Dĺžka štúdia:3 roky
Ukončenie štúdia:Záverečná skúška, výučný list
Podmienky prijatia: Bez prijímacej skúšky