Nové študijné i učebné odbory
pre chlapcov aj pre dievčatá
Odborný pedagogický zbor
s profesionálnym prístupom
Budovanie vzťahov
výchova nie len pre profesiu, ale aj pre život

Deň otvorených dverí

Dňa 28. februára 2019 od 8:00 - 18:00 sa uskutoční v Cirkevnej škole sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou deň otvorených dverí.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Prijímacie skúšky

Zverejnili sme kritéria prijatia na štúdium v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Podrobné informácie získate kliknutí na odkaz nižšie

Podmienky prijatia na štúdium

Úvodné slovo

Prinášame pre Vás a vaše deti alternatívu, ktorá má cieľ a víziu funkčnej školy, produkujúcej absolventov uplatniteľných na domácom i zahraničnom trhu práce.

Ponuka odborov

Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux je novou školou v okrese Bánovce nad Bebravou. Vzhľadom na to v našej ponuke nájdete len štyri odbory. Tri študijné, ukončené maturitnou skúškou a jeden učebný, ukončený záverečnou skúškou. Naším cieľom je ponúknuť kvalitnú výučbu v odboroch, ktoré majú v našom regióne tradíciu a možnosti uplatnenia absolventov. Sú zamerané na sociálne služby, potravinársky a odevný priemysel. Veríme, že dokážeme vaše deti pripraviť pre úspešný profesijný i osobný život.

#

Biochemik - mliekarská výroba

učebný odbor, 3 roky

Absolvent nájde uplatnenie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkov, ich expedícií a ďalších službách a môže sa uplatniť aj v samostatnom podnikaní pri spracovaní mlieka, výrobe mliečnych výrobkov, masla, syrov, tvarohu či jogurtov.

#

Výchovno - opatrovateľská činnosť

študijný odbor, 4 roky

Absolvent odboru výchovno-opatrovateľská činnosť sa uplatní na pracovných pozíciách ako vychovávateľ, opatrovateľ v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, vychovávateľ v školskom klube detí, pracovník v centrách voľného času, súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, mládež, dospelých a seniorov, kvalifikovaný opatrovateľ alebo au-pair doma i v zahraničí.

#

Operátor odevnej výroby

študijný odbor, 4 roky

Po ukončení štúdia sa absolvent uplatní v pracovných činnostiach odevnej výroby priemyselného i zákazkového charakteru. Toto vzdelanie mu dáva možnosť samostatného rozhodovania sa pri riešení úloh a využitie vlastnej tvorivosti. Je schopný samostatne pracovať vo výrobe odevov, v technickej príprave výroby, pri organizovaní a riadení odevnej výroby v podnikoch i súkromných firmách a v obchodnej sfére. Absolvent získava vedomosti zo základov účtovníctva v súkromnom podnikaní fyzických i právnických osôb.

#

Sociálno-výchovný pracovník

študijný odbor, 4 roky

Po úspešnom ukončení štúdia v odbore sociálno výchovný pracovník nájde absolvent uplatnenie v pracovných pozíciách ako administratívny pracovník v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, v školských zariadeniach a kluboch detí, alebo pracovník v centrách voľného času. Môže pôsobiť aj ako súkromný podnikateľ na poli poskytovania starostlivosti a sociálnych služieb. Uplatnenie nájde tiež ako zamestnanec na obecných, okresných, mestských a krajských úradoch, či úradoch práce.